Pokaże wam, jak utworzyć skrót wiersza polecenia, które usunie wszystkie dzienniki Podglądu zdarzeń w jednym kliknięciu.

Gotowy plik wsadowy:

Pobierz plik
Rozpakuj na pulpicie.

@echo off
FOR /F "tokens=1,2*" %%V IN ('bcdedit') DO SET adminTest=%%V
IF (%adminTest%)==(Access) goto noAdmin
for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call :do_clear "%%G")
echo.
echo goto theEnd
:do_clear
echo clearing %1
wevtutil.exe cl %1
goto :eof
:noAdmin
exit