Opcja I

Kliknij prawym przyciskiem myszy lub nacisnąć i przytrzymać ikonę sieci w obszarze powiadomień paska zadań, a następnie kliknij / Otwórz Centrum sieci i udostępniania

Kliknij /na link Połączenia dla prędkości karty sieciowej, którą chcesz zobaczyć.

Będziesz teraz mógł zobaczyć aktualną prędkość maksymalną w Mbps (megabitów na sekundę) dla wybranej karty sieciowej.

Opcja II

Szybkość sieci bezprzewodowej za pomocą polecenia netsh w lini poleceń

Otwórz wiersz poleceń lub PowerShell.

Wprowadź poniższą komendę i naciśnij Enter.

netsh wlan show interfaces

opcja III

Szybkość sieciowa za pomocą polecenia WMIC

Otwórz wiersz poleceń lub PowerShell.

Wprowadź poniższą komendę i naciśnij Enter.

wmic NIC where "NetEnabled='true'" get "Name","Speed"

Zobaczyć aktualną prędkość maksymalną dla kart sieciowych bezprzewodowych i ethernetowych.

Opcja IV

Aby sprawdzić sieciowe prędkości przy użyciu skryptu PowerShell

Otwórz PowerShell.

Wpisz poniżej polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

get-wmiobject Win32_NetworkAdapter | foreach-object {get-wmiobject -namespace root/WMI -class MSNdis_LinkSpeed -filter "InstanceName='$($_.Name)'"} | select InstanceName,NdisLinkSpeed,Active

Będziesz mógł teraz zobaczyć aktualną prędkość maksymalną dla wszystkich kart sieciowych.

Właściwości karty wifi

Aby sprawdzić szczegółowe dane na temat karty bezprzewodowej, zainstalowanej w laptopie

otwórz wiersz polecenia i wpisz:

netsh wlan show drivers