Opcja I

Hasła WIFI w PowerShell

Otwórz PowerShell.

Skopiuj i wklej komendę poniżej do PowerShell, a następnie naciśnij Enter.

(netsh wlan show profiles) | Select-String "\:(.+)$" | %{$name=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{(netsh wlan show profile name="$name" key=clear)} | Select-String "Key Content\W+\:(.+)$" | %{$pass=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{[PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME=$name;PASSWORD=$pass }} | Format-Table -Wrap

komenda do utworzenia pliku TXT na pulpicie z kluczami WiFi

(netsh wlan show profiles) | Select-String "\:(.+)$" | %{$name=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{(netsh wlan show profile name="$name" key=clear)} | Select-String "Key Content\W+\:(.+)$" | %{$pass=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{[PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME=$name;PASSWORD=$pass }} | Format-Table -Wrap | Out-File "$env:userprofile\Desktop\WirelessNetworkPasswords.txt"

opcja II

Hasła w wierszu polecenia

Otwórz wiersz polecenia.

Wpisz polecenie poniżej w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

netsh wlan show profiles

Zobaczysz listę wszystkich profili sieci bezprzewodowej na każdym interfejsie komputera. Zanotuj nazwę profilu sieci bezprzewodowej SSID chcesz zobaczyć hasła (klucza zabezpieczającego).

Wpisz poniżej polecenie w wierszu polecenia (wpisując nazwę sieci zamiast SSID), a następnie naciśnij Enter.

netsh wlan show profile name="SSID" key=clear