Próba zainstalowania sterownika urządzenia za pomocą programu instalacyjnego w systemie kończy się niepowodzeniem, co robić?

Problemy z użyciem wykonywalnych programów instalacyjnych opartych na plikach mogą występować, gdy jest spełniony choć jeden z następujących warunków:

 • Program instalacyjny jest niezgodny z systemem Windows.
 • Sterownik jest niezgodny z systemem Windows.
 • Występuje problem związany z prawami użytkownika wymaganymi do zainstalowania sterownika.
Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić program instalacyjny sterownika w trybie zgodności lub za pomocą konta z poświadczeniami administracyjnymi. Można też zlokalizować plik inf sterownika, a następnie zainstalować sterownik ręcznie.

A zatem:

Aby uruchomić program instalacyjny sterownika w trybie zgodności
Należy skonfigurować program instalacyjny (np. windows Vista) sterownika pod kątem uruchomienia go w trybie zgodności w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Zlokalizuj plik wykonywalny dla programu instalacyjnego sterownika.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. W oknie dialogowym Właściwości NazwaPakietu kliknij kartę Zgodność.
 4. Zaznacz pole wyboru Uruchom ten program w trybie zgodności z, kliknij polecenie Windows XP (Service Pack 2) na liście Uruchom ten program w trybie zgodności z, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny w celu rozpoczęcia instalacji programu.

Aby uruchomić program instalacyjny sterownika, używając poświadczeń administracyjnych
Należy skonfigurować program instalacyjny sterownika pod kątem uruchomienia go za pomocą konta administratora. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Zlokalizuj plik wykonywalny dla programu instalacyjnego sterownika.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
  Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Wykonaj kroki, aby zainstalować sterownik.

Aby zlokalizować plik inf i zainstalować sterownik ręcznie
Należy zainstalować sterownik za pomocą Menedżera urządzeń. W tym celu wykonaj następujące kroki:

Krok 1. Zlokalizuj plik inf
Zlokalizuj plik inf dołączony do programu instalacyjnego sterownika. Plik inf zazwyczaj jest zwykle w jednym z następujących folderów na nośniku instalacyjnym sterownika.

 • W tym samym folderze, w którym jest zapisany program instalacyjny.
 • W podfolderze znajdującym się w folderze, w którym jest zapisany program instalacyjny. Nazwa podfolderu to zazwyczaj Windows XP, Drivers lub WinXP.

Jeśli pliki sterownika są spakowane w jednym pliku wykonywalnym, można je wyodrębnić lub uzyskać do nich dostęp w inny sposób. W tym celu — zależnie od sytuacji — zastosuj jedną z następujących metod:

 • Wyodrębnij pliki za pomocą programu do kompresji.

  Jeśli pliki sterownika są spakowane do jednego pliku wykonywalnego, można wyodrębnić zawartość pakietu sterownika do folderu za pomocą narzędzia do kompresji, jak WinZip czy WinRAR. Wśród wyodrębnionych plików powinien się znajdować plik inf.
 • Wyodrębnij pliki za pomocą funkcji Foldery skompresowane dostępnej w systemie Windows.

  Jeśli nie masz programu WinZip ani WinRAR, możesz wyodrębnić pliki za pomocą funkcji Foldery skompresowane dostępnej w systemie Windows. W tym celu zmień rozszerzenie nazwy pliku z exe na zip. Następnie skopiuj pliki ze skompresowanego folderu za pomocą Eksploratora Windows.
 • Wyodrębnij zawartość z pliku cab.

  Jeśli w pakiecie sterownika nie ma pliku inf, ale znajduje się w nim choć jeden plik cab, możesz wyodrębnić zawartość plików cab

  . Uwaga Ta metoda zazwyczaj okazuje się nieskuteczna. Zazwyczaj pakiety sterowników tego rodzaju są tworzone za pomocą programu InstallShield. Program InstallShield używa zwykle specjalnego formatu pliku cab, który nie jest zgodny z takimi narzędziami, jak WinZip czy WinRAR.
 • Zlokalizuj pliki w folderze Temp.

Krok 2. Zainstaluj sterownik ręcznie
Po zlokalizowaniu pliku inf dla sterownika, który ma zostać zainstalowany, należy zainstalować ten nowy sterownik ręcznie. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W okienku Zadania kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

  Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

 3. W Menedżerze urządzeń zlokalizuj urządzenie, którego sterownik chcesz zainstalować.

  Uwaga Aby wyświetlić ukryte urządzenia, należy kliknąć polecenie Pokaż ukryte urządzenia w menu Widok.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, a następnie kliknij polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika.

 5. Kliknij polecenie Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika , polecenie Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze oraz opcję Z dysku.

 6. W oknie dialogowym Instalowanie z dysku kliknij polecenie Przeglądaj, znajdź plik inf dla sterownika urządzenia, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 7. Wykonaj kroki opisane w oknie dialogowym Kreator aktualizacji sterowników — NazwaUrządzenia, aby zaktualizować sterownik.

Dla przykładu obrazki

Szukamy naszego katalogu w którym mamy sterowniki *inf karty sieciowej